EnviroConsulting

Plníme Vám Vaše povinnosti. Zabezpečíme Vám komplexné plnenie Vašich zákonných povinností v oblasti životného prostredia.

Podstata môjho podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti ekologických služieb. Klient mojimi službami získa komplexný balík služieb v odpadovom hospodárstve, s vysokým technickým štandardom realizácie. Dokážem zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka. Zosúladiť existujúce procesy v zmysle platných predpisov slovenskej legislatívy. V prípade zistených nedostatkov, ponúknuť riešenie na mieru, vrátane servisu. Vďaka mojim dlhoročným skúsenostiam sa dokážem postarať aj o najnáročnejšieho zákazníka.

Odpadové hospodárstvo

Vodné hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

 • environmentálna analýza odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti
 • kontrola tokov vo firme, kontrola posledného ročného ohlásenia vs. rozhodnutia
 • kontrola zmlúv –obsah ,nakladanie, preprava odpadov, platnosť, aktuálne znenie platných predpisov
 • odberatelia odpadov-kontrola platností rozhodnutí, registrácie
 • evidencie odpadov-kódy nakladania vs. doklady o odobratí odpadov(§9 ods. 3 Vyhlášky č. 371/2015 Z.z.) vs. kódy uvedené v zmluve
 • oznamovanie prepravy nebezpečných odpadov-SLNO 1+4 ,správne vyplnenie kolóniek ,doklady o podaní do 10-teho nasledujúceho mesiaca
 • ročné ohlásenie o odpadoch-doklad o podaní do 28.2.
 • vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu OH vyplývajúcich zo zákona MŽP SR č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávajúcich ustanovení
 • zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. ,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
 • zabezpečenie súhlasu na nakladanie s NO v zmysle platnej vyhlášky na príslušnom Odbore starostlivosti o ŽP
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • vedenie evidencie odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a vyhlášky č.371/2015 Z.z. ,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch
 • vypracovanie ročného ohlásenia o nakladaní s odpadmi v zmysle vyhlášky MŽP SR 366/2015 Z.z. a vyhlášky č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch
 • priebežná kontrola a audit s návrhom potrebných opatrení v jednotlivých zložkách ŽP Vašej prevádzky
 • zastupovanie klienta pri všetkých konaniach na príslušných orgánoch štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, aktívna účasť a pomoc pred certifikáciou na ISO 14001
 • registrácia povinnej osoby-zápis do registra výrobcov ,vypracovanie registrácií-výrobcu vyhradeného výrobku, výrobcu podľa §27 ods. 7 a výrobcu, ktorý plní povinnosti individuálne, ak spĺňa požiadavky pre individuálne plnenie
 • stanovenie povinností vyplývajúcich zo zákona o vodách
 • dohľad nad plnením povinností, návrh opatrení a odporúčaní k dodržiavaniu požiadaviek vodného hospodárstva
 • spracovanie žiadostí pre štátnu vodnú správu
 • vypracovanie a schválenie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
 • spracovanie prevádzkových poriadkov, prevádzkových denníkov
 • kontrolná a konzultačná činnosť
 • audit súladu s legislatívou vodného hospodárstva
 • zastrešenie pozície vodohospodára vo firme
 • poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch
 • kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia
 • spracovanie žiadostí na získanie povolenia na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vypracovanie prevádzkových denníkov, prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania  ovzdušia(ZZO)
 • spracovanie hlásení pre zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZO) a výpočet poplatkov za množstvo emisií vypustených do ovzdušia
 • spracovanie dokumentácie pre klimatizačné zariadenia, chladiace zariadenia, stacionárne tepelné čerpadlá, protipožiarne zariadenia (evidencie, denníky, oznámenia - hlásenia)

Školenia

Služby v oblasti odpadového hospodárstva

 • školenia zamestnancov vo Vašej spoločnosti na základe požiadavky klienta v oblasti životného prostredia
 • zvyšovanie povedomia zamestnancov Vašej spoločnosti o environmentálnej politike pravidelnými školeniami
 • školenie zamestnancov-odpadových hospodárov a vedúcich pracovníkov výroby vo Vašej spoločnosti
 • zneškodnenie a zhodnotenie ostatných odpadov(D1-D15;R1-R13)
 • zneškodnenie a zhodnotenie nebezpečných odpadov (D1-D15;R1-R13)
 • zhodnotenie odpadov a VŽP na technológií BPS(bioplynovej stanice-R3)
 • zhodnotenie BRO kompostovaním
 • rozbory a analýzy odpadov podľa požiadaviek a potrieb zákazníka v akreditovanom laboratóriu
 • poradenstvo pre zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. ,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
 • zabezpečenie služieb pre čistenie lapača tukov(LT) ,odlučovačov ropných látok(ORL) ,čistenie a oprava kanalizácií ,čistenie ČOV, priemyselných nádrží ,skúšky tesnosti nádrží

Kontakt:

Ing. Mária Hrmová EnviroConsulting
Jelenecká 1026/23
94901 Nitra Slovensko
IČO: 44609272
DIČ: 103616615
Tel.: +421 911 33 44 20
email: hrmova@enviroconsulting.sk
www.enviroconsulting.sk

Komplexný návrh riešenia odpadového hospodárstva

 

Poradenstvo a konzultácia pre súdnych znalcov

 • kontrola tokov odpadov a návrh na zlepšenie efektivity a finančnej úspory pre klienta v závislostí od možností spracovania, zneškodnenia, zhodnotenia vznikajúceho odpadu v danej lokalite
 • podieľanie sa na zlepšovaní súčasného stavu environmentálnej politiky Vašej spoločnosti
 • hľadanie nových riešení na znižovanie produkcie odpadu
 • zlepšenie procesov separácie vzniknutého odpadu, nastavenie zhodnocovania odpadov činnosťami R1-R11 ,R12
 
 • pre odbor „ochrana životného prostredia-25 00 00“ – 25 03 00 Priemyselný a komunálny odpad
 • posúdenie a konzultácia pre čiastkové otázky znaleckého posudku v príslušnom odbore

 

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.